Лични податоци
Во ЈПГ формат со големине не поголема од 1 МБ
Школување
Странски јазици
За вработувањето
Краток опис каде и кога сте работиле предходно .
Ако описот на работата не можете да го најдете горе, пишете тука