Почитувани акционери,

Ве информираме дека годишното собрание ќе се одржи на ден 21,05,2024 во 10:00 часот, во просториите на Дебарски Бањи Цапа на адреса ул. 8 Септември Бр.9, Дебар (хотел Венец).

Прилог дневен ред и предлог одлуките кои се вклучени во дневниот ред:

јавен повик 2024
Предлог Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар
Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за 2024 год
Предлог Одлука за одобрување на годишна сметка за деловната 2023 год
Предлог Одлука за одобрување на годишниот извештај за 2023
Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори
Предлог Одлука за определување на награда за работа на неизвршните членови на Одборот
Предлог Одлука за распределба на добивката за 2023
Предлог Одлука за усвојување на извештајот за извршена ревизија
Revizorski Izvestaj Debarski Banji – Capa AD Debar 2023-pps