За нас

Јавен повик за годишно собрание 2024

Почитувани акционери,Ве информираме дека годишното собрание ќе се одржи на ден 21,05,2024 во 10:00 часот, во просториите на Дебарски Бањи Цапа на адреса ул. 8 Септември Бр.9, Дебар (хотел Венец).Прилог дневен ред и предлог одлуките кои се вклучени во дневниот ред:јавен повик 2024Предлог Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календарПредлог Одлука за [...]

By |април 22nd, 2024|За нас|0 Comments

Јавен повик за собрание на акционери 2023

Ве информираме дека А.Д. Дебарски Бањи-Цапа на 22.06.2022 во 10:00 часот во ресторант Уранику-Дебар, ќе одржат редовно годишни собрание на акционери. Дневниот ред и сите одлуки можете да ги најдете подолу. јавен повик 2023 Предлог одлука за усвојување на извештајот од ревизори Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за [...]

By |мај 22nd, 2023|За нас|0 Comments

Јавен повик за собрание на акционери 2022

Ве информираме дека А.Д. Дебарски Бањи-Цапа на 21.06.2022 во 10:00 часот во ресторант Уранику-Дебар, ќе одржат редовно годишни собрание на акционери. Дневниот ред и сите одлуки можете да ги најдете подолу. Jавен повик предлог одлука за одобрување годишна сметка за 2021 предлог одлука за распределба на добивка предлог одлука усвојување [...]

By |мај 16th, 2022|За нас|0 Comments

Јавен Повик за собрание 2021

Ве известуваме дека на 24.06.2021 во 10:00 часот, во ресторант Уранику-Венец Дебар, ќе се одржи годишното собрание на аксионерите на друштвото. Предложениот дневен ред на собранието и одлуките, можете да ги најдете на следните фајлови подолу. Јавен повик за собрание Предлог-одлука за назначување на овластен ревизор за 2021 Предлог-одлука за одобрување на Годишна сметка [...]

By |мај 20th, 2021|За нас|0 Comments

Јавен Повик за собрание 2019

Друштво за бањски туризам и телесна рехаблитација Shoqatapërturizëmbanjordherehabilitimshëndetesor АД ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА. SH.A.BANJAT E DIBRES CAPA Бр.-Nr. 02-60/3 __________02.05.2019 год.vit Дебар-Diber Врз основа на член 384,385 и 388 од Законот за трговски друштва (службен весник на Република Македонија бр.28/04,84/05,25/07,87/08,42/10,48/10,24/11,166/12) како и врз основа на Член 44 и 45 од Статутот на Ад Дебарски Бањи-Цапа, а [...]

Јавен Повик за Собрание

Друштво за бањски туризам и телесна рехаблитација Shoqata për turizëm banjor dhe rehabilitim shëndetesor АД ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА. SH.A.BANJAT E DIBRES CAPA               Бр.-Nr.  02-59/3 __________02.05.2018  год.vit Дебар-Diber Врз основа на член 384,385 и 388 од Законот за трговски друштва (службен весник на Република Македонија бр.28/04,84/05,25/07,87/08,42/10,48/10,24/11,166/12) како и врз основа на Член 44 и 45  од [...]

By |мај 14th, 2018|За нас|0 Comments

Јавен Повик за Собрание

Друштво за бањски туризам и телесна рехаблитација Shoqata për turizëm banjor dhe rehabilitim shëndetesor АД ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА. SH.A.BANJAT E DIBRES CAPA Бр.-Nr. 02-44/3 __________19.04.2017 год.vit Дебар-Diber Врз основа на член 384,385 и 388 од Законот за трговски друштва (службен весник на Република Македонија бр.28/04,84/05,25/07,87/08,42/10,48/10,24/11,166/12) како и врз основа на Член 44 и 45 од Статутот [...]

By |мај 17th, 2017|За нас|0 Comments

Јавен Повик за собрание на акционери

Друштво за бањски туризам и телесна рехаблитација Shoqata për turizëm banjor dhe rehabilitim shëndetesor АД ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА. SH.A.BANJAT E DIBRES CAPA                   Бр.-Nr. 02-55/1 __________12.05______2016 год.vit Дебар-Diber Врз основа на член 384,385 и 388 од Законот за трговски друштва (службен весник на Република Македонија бр.28/04,84/05,25/07,87/08,42/10,48/10,24/11,166/12) како и врз основа на Член 44 и 45 од [...]

By |мај 16th, 2016|За нас|0 Comments