Дебар е мал град во западна Македонија но со долга историја. Неговото постоење прв пак е документирано во вториот век на кратата на Ptolomey под името Деборус, а денеска е познат и по името Дибер.

Во овој град се наоѓат и два извори на термо-минерална вода, каде денеска се изградени два модерни сместувачки капацитети Бањишт и Косовраст, додека хотелот Венец е сместен во центар на градот. Нивната локација можете да на најдете и на следната карта преку Google Maps: