Me datë 6 Maj 2015, në orën 09:00 do të mbahet asamble e Shoqërisë Aksionere Banjat e Dibrës Capa. Në Vazhdim mund të gjeni edhe thirjen publike të publikuar në gazetën zyrtare të R.M.

Врз основа на член 385 и 387 од Законот за трговски друштва, член 43 и 45 oд Статутот на А.Д. Дебарски Бањи Цапа Дебар, одборот на директори обајува:

ЈАВЕН ПОВИК           

А.Д. Дебарски Бањи-Цапа ги повикува своите акционери да учествуваат на 13-та Седница на Годишното Собрание на друштвото, која ќе се одржи на ден 06.05.2015 годива со почеток на 09:00 часот во просториите на Дирекцијата во ул. 8 Септември Бр.9 Дебар.

Собранието може да одлучува ако на седницата присуствувват верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас. Начинот на гласањето го определува Собранието на Друштвото, освен кога со закон или статут не е пропишано поинаку.

Секој акционер кој има намера да учествува на свитканото годишно собрание,  согласно член 391 од ЗТД, должен е да го пријави своето учество на Собранието, најдоцна пред почетокот на закажаното собрание.

    Секој акционер може да овласти со писмено полномошно заверено кај нотар, свој полномошник на собранието.

Сите материјали по кои ќе се расправа и одлучува на закажаното Собрание, ќе бидат достапни до сите акционери во просториите на седиштето на Друштвото, од денот на објавувањето на Јанвниот повид, до денот на одржување на Собранието.

За седницата на Собранието согласно член 43 од Статутот, се предлага да се расправа по следниот:

Дневен ред

Процедурален дел:

  1. Избор на Предсдавач на Собранието.
  2. Избор на записничар, брјоач на гласови и оверувачи на записникот на Собранието.

Работен Дел

  1. Разгледување и усвојување на годишната сметка со финансиски извештаи за работата на Друштвото во 2013 година и извештаи на ревизорите.
  2. Употреба на чистата добивка..

 

Председател на Одбор на Директори

Дебар, 07.04.2015

Арх. Бр. 01-32/1